318 тэрбум төгрөгийн дүнтэй автобусны худалдан авалтыг шалгуулъя