ХАГАС ДАМЖУУЛАГЧИЙН ҮЙЛДВЭР

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

50

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-77613

100,000

Минжбадам ХАЛИУН

2023.11.30 15:54

Тайлбар:
Хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлд хэрэгцээт ашигт малтмал, газрын ховор элементийн олборлолтод суурилан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэгч компанитай хамтран хагас дамжуулагчийн үйлдвэр байгуулах

Өргөдөл

Хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлд хэрэгцээт ашигт малтмал, газрын ховор элементийн олборлолтод суурилан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэгч компанитай хамтран хагас дамжуулагчийн үйлдвэр байгуулах

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

50

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)