МОНГОЛ БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ ШИНЭЧЛЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

4,190

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-86561

100,000

Болдсайхан ЦОГТГЭРЭЛ

2024.01.22 09:02

Тайлбар:
Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд иргэд ангилал буурч орсноор банк санхүүгийн байгууллагаас үйлчилгээ авч чадахгүй 6 жил болж байж мэдээлэл нь устаж байна. 6 жил гэдэг маш урт хугацаа. Зээлээ төлсөн дууссан иргэдийн ангилалыг хэвийн болгодог болмоор байна.

Өргөдөл

Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн холбогдох хууль, журмыг өөрчилж өгөхийг хүсэж байна

2024.01.22 17:07

2024.02.21 17:07

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

4,190

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)