ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР БҮР АЛДСАН ХАЛАМЖИЙН ТЭТГЭМЖИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ НЭМЭХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

159

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-54823

33,000

Амгаабазар АМАРСАНАА

2023.11.13 11:27

Тайлбар:
Одоо байгаа халамжийн, групын тэтгэмж нь амьдралд хүрэлцэхгүй байгаа.Тиймээс ам долларыг харгалзан үзэж доод хэмжээг нь 105-110 ам доллартай тэнцүү болгож өгнө үү.

Өргөдөл

Хүн болгон өөр, халамжийн өндөр насны тэтгэвэр нь одоогоор 450000 төгрөг байна.Харин халамжийн групын мөнгөны доод хэмжээ нь 325000 төгрөг байгаа нь тэр мөнгөнд амьдрах боломжгүйг харуулж байна.Иймээс халамжийн, групын мөнгөний хэмжээг ядаж 370000 төгрөг болгох хэрэгтэй.

2024.02.08 11:32

2024.03.09 11:32

1. Ажлын хэсэг байгуулах

159

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)