СОНГУУЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

61

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-24020

100,000

Цэдэндамба ЮНДЭН

2023.10.31 15:33

Тайлбар:
Энэ хууль нь дахин болон нөхөн сонгуульд хөрөнгө зарахгүй байх

Өргөдөл

Сонгуулын тойргийн сонгогчдыг иргэдийн саналаар нь дугаарлаж дараагийн санал авсан хүн нь сонгогдсон гишүүндээ хяналт тавих, дараагийн дугаарт нөхөн болон дахин сонгуулгүйгээр шууд сонгогддог байхаар хуулиа өөрчлөөч.

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

61

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)