САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ ХУГАЦАА

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

6,952

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-31047

100,000

Жамъяндорж ЗУУННАСАН

2024.02.08 09:32

Тайлбар:
Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор харилцагч санхүүгийн байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлэх тухай.

Өргөдөл

Нягтлаг бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 10 зүйл. Санхүүгийн тайлангийн жил, санхүүгийн тайлан гаргах хугацаа… 10.3.Энэ хуулийн 4.1.1-д заасан стандартыг мөрдөх үүрэгтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор харилцагч санхүүгийн байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ. Заалтыг өөрчилж 10.3.Энэ хуулийн 4.1.1-д заасан стандартыг мөрдөх үүрэгтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланг 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор, жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор харилцагч санхүүгийн байгууллагад цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ болгон өөрчлөн өгнө үү.

2024.02.15 12:33

2024.03.16 12:33

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

6,952

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)