ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЗЭЭЛИЙН ЛАВЛАГААНД ТУСГАХ СҮҮЛИЙН 6 ЖИЛИЙГ БАГАСГАХЫГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ?

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

209

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-30987

100,000

Дамдинсүрэн ОЮУН

2023.10.24 18:41

Тайлбар:
Зээлийн мэдээллийг зээлийн лавлагаанд тусгах хугацааг багасгаснаар иргэдийн амьжиргаанд тус нэмэр болох, банкуудын зээл авагчдийн тоог нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой.

Өргөдөл

2011 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТУХАЙ Монгол улсын хуулийн Зээлийн лавлагаа өгөх тухай 11.1-д Зээлдэгчийн сүүлийн зургаан жилийн зээлийн мэдээллийг зээлийн лавлагаанд тусгах бөгөөд зээлийн лавлагааг гагцхүү хэрэглэгчид өгнө гэж заасан байдаг. Энэхүү 6 жилийн хугацаа нь зээлээ нэгэнт төлөөд дууссан иргэн дахин зээл авахад хэт урт хугацаа байгаа тул тус хугацааг багасгаж өгнө үү.

2023.11.16 15:19

2023.12.16 15:19

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

209

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)