ШИНЭ НИЙСЛЭЛ БАЙГУУЛАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

31

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-75073

100,000

Чулуунбаатар ЛХАМЦЭРЭН

2023.11.16 09:38

Тайлбар:
Одоогийн Улаанбаатар хотын дэд бүтэц (зам, цахилгаан, дулааны шугам сүлжээ гэх мэт), хүрээлэн буй орчны бохирдол (агаар, ус, хөрс гэх мэт) дүүжин гүүр эсхүл давхар зам тавигдсанаар шийдэгдэхгүй. Мөн анх 500 мянган хүн амьдрахаар төлөвлөж байгуулсан газарт үүнээс хэт давсан хүн ам оршин сууж байна. Өөрөөр хэлбэл, одоогийн нийслэл Улаанбаатар хот байрлаж буй байрлал, газарзүйн хувьд олон хүн амьдрахад зохимжгүй газар юм. Цаашлаад улсын хүн амын тэн хагас нь хүрээлэн буй орчны бохирдолтой, ДЭМБ-аас гаргасан хүний эрүүл мэндэд хортой хүлцэх хэмжээнээс хэт давсан орчинд амьдарч байгаа нь үндэсний аюулгүй байдалд ноцтой аюул авчирна. Жишээлбэл, ургийн гажиг, хүн амын өвчлөл, бүх төрлийн хавдарын эрсдэл гэх мэт.

Өргөдөл

Өөрийн болон гэр бүл, цаашлаад улс орны хүн ам, аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс иргэн бүр нэгдэхийг уриалж байна.

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

31

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)