ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙГ ШАЛГАХ, ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХЫГ ТОДОРХОЙЛОЛХ

2. Хяналт шалгалт явуулах

210

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-80313

70,000

Пүрэвдорж ГАЛБАДРАГ

2023.11.07 10:09

Тайлбар:
Сүүлийн үед Тендер зарлаж буй байгууллагууд бичиг баримтаа буруу бэлтгэсэн ТБОНӨХБАҮХАТХ болон Үнэлгээний хорооны ажиллах зарчмыг баримтлахгүй олон асуудал үүсэж байна.. Төрийн хяналт шалгалт хийгдсэн ч гарсан зөрчил дутагдал арилдаггүй тендер бэлтгэх гишүүд нь байнга солигдож байна. Тендерийн төсөвт өртгийг үндэслэлгүй тогтоосон байсан ч албаар мэдэхгүй өнгөрөөдөг асуудал их гарч байна. Үүнийг засаж журмын дагуу бэлтгээгүйгээс ямар ч хариуцлага тооцогдохгүй явсаар асуудал ихээр үүсэж байна.

Өргөдөл

Сүүлийн үед Тендер зарлаж буй байгууллагууд бичиг баримтаа буруу бэлтгэсэн ТБОНӨХБАҮХАТХ болон Үнэлгээний хорооны ажиллах зарчмыг баримтлахгүй олон асуудал үүсэж байна.. Төрийн хяналт шалгалт хийгдсэн ч гарсан зөрчил дутагдал арилдаггүй тендер бэлтгэх гишүүд нь байнга солигдож байна. Тендерийн төсөвт өртгийг үндэслэлгүй тогтоосон байсан ч албаар мэдэхгүй өнгөрөөдөг асуудал их гарч байна. Үүнийг засаж журмын дагуу бэлтгээгүйгээс ямар ч хариуцлага тооцогдохгүй явсаар асуудал ихээр үүсэж байна. Үнэлгээний хорооны ажиллах журмыг илүү боловсронгуй үндэслэлтэй судалгаатай болгох хүсэлтэй байна. Тендер зарлахыг журмын дагуу хийгдээгүй тохиолдолд хариуцлага хүлээх Татварын өртэй компани шалгаруулсан тохиолдол болон бусад хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг зөрчиж шалгаруулсан тохиолдолд хариуцлага хүлээх Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлийг нийтэд ил тод болгох Авилга өгж байж тендер авна гэдэг ойлголтыг халах шилэн болгох

2024.04.03 19:44

2024.05.03 19:44

2. Хяналт шалгалт явуулах

210

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)