НДШ ХХОАТ ШИМТГЭЛИЙГ 50% БУУРУУЛАХ

Дэмжигчдийн тоо хүрсэн

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

104,612

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-96904

100,000

Шагж ХҮРЭЛТУЛГА

2023.10.20 18:01

Тайлбар:
НДШ ХХОАТ ын ажил олгогч ажилтанаас авч байгаа хувиудыг бууруулах тухайн сангууд нь алдагдлын хувиа мега төслүүдээсээ бүрдүүлэх

Өргөдөл

НДШ иргэн байгууллагаас өндөр дүнгээр авч байгаа нь иргэдийн орлогод нөлөөлөх байгууллагын өсөлт хөгжилд сөрөгөөр нөлөө үзүүлж байгаа дээр эргэн төлөгдөх орчин нөхцөл нь шудрага бус зарцуулалт нь ил тод бус өгөөжгүй байна. шудрага ил тод тогтолцоог бий болгох

2023.10.20 20:49

2023.11.19 20:49

Дэмжигчдийн тоо хүрсэн

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

104,612

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)

Шийдвэрлэлтийн явц оруулаагүй байна.
Empty