ЭЛЕКТРОН ТАМХИ ХОРИГЛОХ ТУХАЙ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,065

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-67894

100,000

Максим ЖАНБОЛОТ

2023.10.20 13:29

Тайлбар:
Электрон тамхины импортлох асуудлыг хориглох

Өргөдөл

Электрон тамхины хэрэглээнээс үүдэлтэй эрүүл мэндийн асуудал өсвөр үеийнхний дунд гарч байгаа тул энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах, импортлохыг хориглох

2023.10.20 20:38

2023.11.19 20:38

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,065

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)