АВТОМАШИНЫ ШАТАХУУНЫ СТАНДАРТЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

47

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-20109

100,000

Сүхбаатар ӨНӨБОЛД

2023.11.20 17:10

Тайлбар:
Одоо өргөнөөр хэрэглэж байгаа евро-2 стандартын шатахууныг бүр мөсөн халж ДООД хязгаарыг евро-5 стандартад шилжүүлэх.

Өргөдөл

Манай улсад евро2 стандартын шатахууныг өргөн хэрэглэдэг. Чанаргүй шатахуунаас болж агаар дахь хүхрийн агууламж ихсэж бидний амьсгалж буй агаарыг хортой байлгадгаас гадна автомашины моторын үйл ажиллагаанд ч сөргөөр нөлөөлж байдаг. Шатахууны стандартыг шинэчлэн тогтоох цаг нь ирсэн. Мөн улсын онц чухал стратегийн бүтээгдэхүүнийг импортолж байгаа компаниудын худалдан авалтын дүнг шилэн болгох.

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

47

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)