СУУРИН ГАЗРЫН ГАДНАХ ЗАМД ЦАГТ 100КМ БОЛГОЖ ӨӨРЧЛӨХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

186

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-76733

100,000

Батмөнх ЭРДЭНЭБАЯР

2023.11.07 10:07

Тайлбар:
суурин газрын гаднах замд цагт 80км байгаа орчин үеийн машины чадварт нийцэхгүй байна.

Өргөдөл

суурин газрын гаднах замд цагт 80км байгаа орчин машины чадварт нийцэхгүй байна. Иймд иргэд зүгээр л торгуулиад өнгөрч байна. Иймд энэ хурдыг нэмэгдүүлэхийг хүсье

2024.01.26 17:14

2024.02.25 17:14

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

186

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)