ТОГТООЛ ЦУЦЛУУЛАХ

2. Хяналт шалгалт явуулах

14

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-59815

70,000

Чогдон ГЭРЭЛ

2023.11.20 17:06

Тайлбар:
ЗГ н 2023 оны 6 сарын 238 тогтоолын 3 заалт нь2017 оны251 дахь тогоолын 3 дахь залтыг өөрчлөн тогтоосугай гэсэн хирнээ огт өөрчлөлтгүй тогтоол гаргасан нь ахмөдуудыг төөрөгдүүлж , этгэврийг үнэн хэрэгтээ 10 жилийн өмнөх 1404000 р цавчин тайрсан хууль бусийдвэр болсон тул нэн даруй цуцалж итгэлцүүрээр дахин шинэчилж тооцон хохирлыг барагдуулахыг шаардаж байна.(ЗГ н 238 н 3 заалт)бас ижил мэрэгжилийн хүмүсин тэтгэврийг адилтгах хэрэгтэй байна.

Өргөдөл

ЗГ н 2023 оны 6 сарын 238 тогтоолын 3 заалт нь2017 оны251 дахь тогоолын 3 дахь залтыг өөрчлөн тогтоосугай гэсэн хирнээ огт өөрчлөлтгүй тогтоол гаргасан нь ахмөдуудыг төөрөгдүүлж , этгэврийг үнэн хэрэгтээ 10 жилийн өмнөх 1404000 р цавчин тайрсан хууль бусийдвэр болсон тул нэн даруй цуцалж итгэлцүүрээр дахин шинэчилж тооцон хохирлыг барагдуулахыг шаардаж байна.(ЗГ н 238 н 3 заалт)бас ижил мэрэгжилийн хүмүсин тэтгэврийг адилтгах хэрэгтэй байна.

2. Хяналт шалгалт явуулах

14

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)