НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛЬД ОГТ ЗАРДАЛ ГАРГАХГҮЙ БАЙХ. МӨНГӨ, ЭД ЗҮЙЛЭЭР ТӨРИЙН ЭРГЭЛТ ХИЙХ ЯВДЛЫГ ЗОГСООХ.

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,006

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-49442

100,000

Ламжав УРТНАСАН

2023.11.23 13:30

Тайлбар:
Мөнгө, эд зүйлээр Төрийн эргэлт хийх явдлыг зогсоох

Өргөдөл

Төрийн сонгуульд нэр дэвшигч огт зардал гаргахгүй байх. Мөнгө, эд зүйлээр Төрийн эргэлт хийх явдлыг таслан зогсоох. Олон улсын шударга сонгуулийн сайн туршлагыг нутагшуулах.

2023.11.24 17:41

2023.12.24 17:41

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,006

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)