БҮХ ТӨРЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГИЙН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ЖИЛИЙН 1 ОРОНТОЙ ТООНД ОРУУЛАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

413

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202404-21712

100,000

Балжинням ЦЭГМЭД

2024.05.02 08:52

Тайлбар:
Банк болон банк бусууд иргэдийг эдийн засгийн мөлжлөгт оруулж байгааг хуулийн дагуу засах бүх төрлийн зээлийн хүүгийн дээд хэмжээг жилийн хүүг 1 оронтой тоонд оруулах

Өргөдөл

Бүх төрлийн зээлийн жилийн хүүг 1 оронтой тоонд оруулах

2024.05.08 00:37

2024.06.07 00:37

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

413

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)