АВТОМАШИНЫ ДУГААРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫГ ЦУЦЛАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

63

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202312-13174

33,000

Болд-Эрдэнэ НАРАНХҮҮ

2023.12.21 10:02

Тайлбар:
Хэт урт хугацаанд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь иргэдийн амьдрал, бизнес үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байна

Өргөдөл

Автомашины дугаарын хязгаарлалтыг цуцлах эсвэл 12р сарын 31 ыг дуустал болгож хугацааг өөрчлөх

1. Ажлын хэсэг байгуулах

63

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)