ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛТЭЙ ИРГЭД ТӨЛСӨН ХХОАТ, НДШ-ЭЭСЭЭ ЗЭЭЛЭЭ ТӨЛӨХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,658

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-51200

100,000

Болдбаатар НЯМ-ОЧИР

2023.11.07 09:54

Тайлбар:
Иргэд НДШ сар бүр олсон орлогоосоо ХХОАТ, НДШ төлдөг. Ипотекийн зээлтэй иргэдийн ХХОАТ, НДШ-д төлдөг мөнгөнөөс нь орон сууцны ипотекийн зээлийг төлөх боломжтой болгох.

Өргөдөл

НДШ, ХХОАТ төлж байгаа иргэдийн ипотекийн зээлийг НДШ болон ХХОАТ төлөлттэй нь дүйцүүлэн тооцоолж төлөх боломжыг хангах

2024.01.22 11:13

2024.02.21 11:13

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,658

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)