НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМГЭЛЭЭ БАРЬЦААЛЖ ЗЭЭЛ АВАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

194

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-69865

100,000

Чулуунбаатар ЛХАГВАЦЭРЭН

2023.10.24 19:00

Тайлбар:
Төлсөн НДШ-дээ суурилж иргэд амжиргааны зээлээ авдаг. Хугацаандаа эргэн төлөхгүй бол суутгаж төлсөн жилээс хасагддаг.

Өргөдөл

Иргэн бүрийн төлсөн Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хувь хүн тус бүрт нь хуримтлал үүсгэн түүнээс амжиргааны зээл авч болдог тогтолцоог бүрдүүлмээр байна. Энэ зээл нь амжиргаа дэмжихэд чиглэсэн, хүүгүй, шалгуур үзүүлэлт нь энгийн бөгөөд бичиг баримтын бүрдэлийг бүрэн хангасан байхыг шаарддаг байвал сайн байх. Иргэн бүр ЖДҮ-н сангийн зээлд төдийлөн хамрагдаж чаддаггүй учир тухайн зээлийг орлон бүх нийтийн амжиргааг дэмжихэд чиглэгддэг байвал бүх иргэдийн амьдралд тустай байна.

2023.11.02 10:56

2023.12.02 10:56

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

194

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)