ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛД 4 ЗАМЫН УУЛЗВАРУУДЫГ НЭГ ТҮВШИНД ОГТОЛЦУУЛАХГҮЙ ШҮҮРЭН ЗАМУУД БАРИХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

180

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-15843

33,000

Шархүү ХАНГАЛ

2023.11.07 10:12

Тайлбар:
Авто замын түгжрэл ачаалалд хамгийн их нөлөө үзүүлж байгаа асуудал нь уулзвар, гарц зэрэг нэг түвшинд машин машинтай эсвэл явган зорчигчтой огтлолцож замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа асуудал юм. Тиймээс 4 замын уулзваруудаас эхлэн шүүрэн замууд барьж өөр түвшинд хоорондоо огтлолцохгүй болгох шаардлагатай.. БНСУ -ын замыг судлан дууриалгаж хийх нь үр дүнтэй.

Өргөдөл

Авто замын түгжрэл ачаалалд хамгийн их нөлөө үзүүлж байгаа асуудал нь уулзвар, гарц зэрэг нэг түвшинд машин машинтай эсвэл явган зорчигчтой огтлолцож замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа асуудал юм. Тиймээс 4 замын уулзваруудаас эхлэн шүүрэн замууд барьж өөр түвшинд хоорондоо огтлолцохгүй болгох шаардлагатай.. БНСУ -ын замыг судлан дууриалгаж хийх нь үр дүнтэй учраас судалгаа хийн шийдэл гаргаж хэрэгжүүлж өгнө үү.

2024.02.04 11:49

2024.03.05 11:49

1. Ажлын хэсэг байгуулах

180

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)