ЭЛЭГНИЙ УУРАГ БУЮУ ALBUMIN 100ML 20% ҮНИЙГ БУУРУУЛАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

211

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-44460

33,000

Амар ЖАВХЛАН

2024.01.10 08:33

Тайлбар:
Элэгний уураг буЮу Albumin 100ml 20% үнийг бууруулах монголд энэ уураг нь элэгний хатууралтай хаВдартай церрозтой болон бөөрний дутагдалдтай хүмүүст хийдэг уураг монголд байдаг эмийн сангуудаас хамаарч үнэ өөр өөр байдаг250000-340000 1л дусал энэ дуслыг эмч нар өдөрт өВчний өВчнийххүндрэлээс шалтгаалж 7-11удаа хийлгэх шаардлагатай гэтэл ийм их мөнгө өнөө цагт цалин хөлс хэд билээ аВч чадахгүйн бурхан болж бна тийм учраас ЭМДГ болон ЭМДҮЗ энэ albumin үнэ бууруулах эсВэл тогтВортой барьж өгнө үү

Өргөдөл

ЭМДГ ЭМДҮЗ ЭМЯ олон мянган Элэг бөөрний дутагдалтай хаВдартай байгаа иргэдээ бодож Albumin үнэ бууружлах бодлого яВуулж өгнө үү ард түмээн дэмжээрэй энэ альбумин уургаар мянга мянга хүн та нарын ааВ ээж элэг бөөр хүндэрсэн үед энүүгээр л амь торгоодог шүү

2024.02.19 18:48

2024.03.20 18:48

1. Ажлын хэсэг байгуулах

211

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)