ТӨРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

2. Хяналт шалгалт явуулах

144

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-85618

70,000

Чимэддорж МӨНХБАЯР

2023.10.24 18:55

Тайлбар:
Төрийн худалдан авах үйл ажиллагааг тендерээр зохион байгуулдаг тогтолцоо нь нэг талаараа бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлийн үнээс асар өндөр дүнгээр хамгийн хямд, бага зардалтайгаар гүйцэтгүүлж, төр, төсвийн мөнгөнөөс маш өндөр дүнгээр цавчаа хийдэг хэрэгсэл болоод байна.

Өргөдөл

Төрийн худалдан авах ажиллагааг зах зээлийн үнээс хэт өндөр дүнгээр тендер зарладаг нөхцөл байдалд хязгаарлалт хийж, хяналтыг чангаруулах, худалдан авалтын процессийг өөрчлөх шаардлагатай байна. Тендер авч ажил, үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын хувьд төсөвт өртгийн 10-20% д үйлчилгээ үзүүлж 80% хувь нь цэвэр ашиг болдог нийтлэг тогтсон үзэгдэл бол төр, төсвийн мөнгө зориулалтын дагуу зарцуулагдахгүй байгаа том гажуудал тул худалдан авах ажиллагааны хяналт, тогтолцоог өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай байна.

2023.11.18 19:52

2023.12.18 19:52

2. Хяналт шалгалт явуулах

144

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)