МАЛЧИН, ТУСЛАХ МАЛЧНЫ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН 50 ХУВИЙГ УЛСЫН ТӨСВӨӨС САР БҮР ТӨЛӨХ ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

254

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202401-83837

100,000

Түмэнжаргал ДӨЛГӨӨН

2024.02.01 12:30

Тайлбар:
Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулийн 21.23. Малчин, туслах малчин энэ хуулийн 7.7-д заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 50 хувийг улсын төсвөөс сар бүр төлнө. Улсын төсвөөс хариуцан төлөх хугацаа 5 жилээс ихгүй байна.

Өргөдөл

Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль 2024 оны 01 сарын 01- ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөгдөж эхэлсэн. Энэ хуулийн 21.23. Малчин, туслах малчин энэ хуулийн 7.7-д заасны дагуу даатгуулах бол тухайн үед мөрдөж байгаа сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд ногдох тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн 50 хувийг улсын төсвөөс сар бүр төлнө. Улсын төсвөөс хариуцан төлөх хугацаа 5 жилээс ихгүй байна. Гэсэн заалт нь иргэдийг ялгаварлан гадуурхсан, нийгмийн даатгал төлөгч иргэдийн нуруун дээрх ачааллийг нэмж буй буруу шийдвэр тул хүчингүй болгох талаар гарын үсэг цуглуулж байна.

2024.02.07 09:16

2024.03.08 09:16

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

254

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)