АВТОБУСНЫ ЧИГЛЭЛ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

3,065

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-72193

33,000

Дарханбаатар ЗОЛБОО

2023.10.17 17:57

Тайлбар:
Хэрэглэгчдээс судалгаа авч автобусны чиглэлүүдийг үндсээр нь цэгцлэх.

Өргөдөл

Хэрэглэгчдээс судалгаа авч, чиглэлүүдийн оновчтой болгох. Төв зам дагуух автобуснууд урт эргэлтээр, бусад чиглэлийг богино эргэлтээр явуулдаг болгох.

2023.10.17 20:30

2023.11.16 20:30

1. Ажлын хэсэг байгуулах

3,065

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)