0% ХХОАТ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,660

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-26762

100,000

Минжбадам ХАЛИУН

2023.10.19 19:19

Тайлбар:
₮1 сая хүртэлх орлогод ХХОАТ 0% ногдуулбал иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, дундаж давхрагыг тэлэх, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжинэ

Өргөдөл

₮1 сая хүртэлх орлогод ХХОАТ 0% ногдуулснаар бага, дунд орлоготой иргэдийн амьдралд төрөөс үзүүлэх бодит дэмжлэг болно. Ингэснээр хувь хүн хөдөлмөрийн үр шимээ хүртэх боломж өргөжиж, ажил эрхлэх сэдлийг нэмэгдүүлнэ. Өрхийн бодит орлого нэмэгдэж, гэр бүлийн гишүүдийн амьжиргааны түвшинг дээшилнэ. Улсын эдийн засагт мөн хирээр эрчимжүүлэхээс гадна татварын тогтолцооны нэг том зорилт нийгмийн тэгш байдлыг хангах нэг алхам болж, нийгэмд эерэг сэтгэгдэл бүрдүүлнэ. Иймд ХХОАТ-ын 0% нэвтрүүлэхийг дэмжицгээнэ үү.

2023.10.19 21:28

2023.11.18 21:28

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

1,660

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)