ХҮҮХДИЙГ СУРГУУЛЬД 7 НАСНААС НЬ ОРУУЛАХ, ЦҮНХНИЙ ХЭМЖЭЭГ БАГАСГАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

233

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-78799

100,000

Шагж ХҮРЭЛТУЛГА

2023.10.26 18:26

Тайлбар:
Бага насны хүүхдийг 7 наснаас нь сургуульд оруулах сурах бичгийн хэмжээг багасгаж стандартжуулах, цүнхний хэмжээг багасгах, 6 настай хүүхдийн бие бялдрын хөгжил ямар хэмжээтэй ачаа үүрэх стандартыг тодорхойлж, заагдсан стандартаар цүнхний иж бүрдлийн жинг тодорхойлж нэвтрүүлэх

Өргөдөл

өнөөгийн орчин нөхцөл нь эрт боловрсолын тогтолцоонд шилжих дэд бүтэц, салбар нь, нийгэм хөгжөөгүй байхад шууд шилжсэнтэй холбоотой хүүхдүүд ядрах хоцрогдол ихээр үүсэх, Хүнд цүнх үүрч биеийн хөгжилд сөрөг нөлөө үүсэх зэргээр нийгэм, иргэдэд бухимдал үүсгэж байна. Энэ боловсролын системийг 5-10 жилээр дэд бүтэц хөгжилтэйгээ хөл нийлүүлэн бага багаар дасгах замаар цогц бодлогоор шийдвэрлэнэ үү.

2023.12.06 09:52

2024.01.05 09:52

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

233

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)