НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛИЙГ ШИНЭЧЛЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

717

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-37067

100,000

Төртогтох ТӨРБОЛД

2023.11.07 10:11

Тайлбар:
Нийгмийн даатгал надад зориулж цалингаас авч авч байгаа мөнгө. Тэтгэвэр авч чадалгүй нас барвал 2 сая төгрөг аваад бусад нь улсад шилждэг. Бид өөрсддөө зориулах энэ мөнгөө хаана яаж хадгалах нь бидний эрх

Өргөдөл

Нийгмийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэх, хувийн нийгмийн даатгал бий болгох, нийгмийн даатгал өмчлөгддөг болох

2023.12.19 10:16

2024.01.18 10:16

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

717

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)