METRO/LRT/MRT БАЙГУУЛАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

30

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-56314

33,000

Даваамягмар НАРБОЛД

2023.11.16 09:30

Тайлбар:
Авто зам барих тусам машины тоо нэмэгдэж байна. Тиймээс Упаабаатар хотын түгжрэлийг метро, хөнгөн галт барьж багасгах.

Өргөдөл

Авто зам барих тусам машины тоо нэмэгдэж байна. Тиймээс Упаабаатар хотын түгжрэлийг метро, хөнгөн галт барьж багасгах.

1. Ажлын хэсэг байгуулах

30

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)