МОНГОЛ УЛС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХАРААТ БУС БОЛОХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

425

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202312-97958

100,000

Цэрэндаваа МӨНГӨНПҮРЭВ

2023.12.14 18:55

Тайлбар:
Цахилгаан түгээх станц барих 2024 онд ажлыг эхлүүлэх тухай.

Өргөдөл

Цэрэндаваа овогтой Мөнгөнпүрэв миний биеийн Улаанбаатар хотод гаймшгийн хэмжээнд хүрээд байгаа агаарын бохирдлыг шийдэх зөв гаргалгаа бол Цахилгаан Станц нэмж барих явдал гэж үзэж байна. Мөн цахилгаан гадны орнооос хамаарлтай байгаа нь Үндэсний Аюулгүй байдалд нөлөөлж байна гэж харж байгаа тул ЦС барих ажлыг яаралтай эхлүүлж өгнө үү.

2024.03.07 14:35

2024.04.06 14:35

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

425

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)