ЗГ-н үйл ажиллагаа, төсвийн зарцуулалтанд иргэд гар утасны аппаар санал өгдөг болгох