Авилгал авсан төрийн албан хаагчийг заавал биеэр ял эдлүүлэх