АВИЛГАЛ АВСАН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ ЗААВАЛ БИЕЭР ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

151

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-22739

100,000

Ганзориг ГАНБАГАНА

2023.11.13 17:33

Тайлбар:
Авилгал авсан, албан тушаалаа урвуулан ашиглаж төрд хохирол учруулсан төрийн албан хаагчдыг заавал биеэр ялыг нь эдлүүлж байх. Мөн сонгуульд нэр дэвшихийг хориглох. Авсан авилгалын дүнг 10 нугалж улсын төсөвт төлүүлдэг болгьё.

Өргөдөл

Авилгал авсан, албан тушаалаа урвуулан ашиглаж төрд хохирол учруулсан төрийн албан хаагчдыг заавал биеэр ялыг нь эдлүүлж байх. Мөн сонгуульд нэр дэвшихийг хориглох. Авсан авилгалын дүнг 10 нугалж улсын төсөвт төлүүлдэг болгьё.

2023.11.22 09:12

2023.12.22 09:12

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

151

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)