НИЙСЛЭЛ ХОТЫН ЗАСАГ ДАРГЫГ ИРГЭДЭЭС СОНГОДОГ БОЛОХ