Зээлийн хар түүх арилгах. Зээлийн ангилал буурсан иргэд тухайн зээлээ хаасан тохиолдолд ангилал засагдах эсвэл 6 аас 1 жил хар түүхтэй явах