ЗЭЭЛИЙН ХАР ТҮҮХ АРИЛГАХ. ЗЭЭЛИЙН АНГИЛАЛ БУУРСАН ИРГЭД ТУХАЙН ЗЭЭЛЭЭ ХААСАН ТОХИОЛДОЛД АНГИЛАЛ ЗАСАГДАХ ЭСВЭЛ 6 ААС 1 ЖИЛ ХАР ТҮҮХТЭЙ ЯВАХ

1. Ажлын хэсэг байгуулах

2,278

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-57016

33,000

Цэрэнболд ЭРХЭМБАЯР

2023.10.20 18:33

Тайлбар:
Иргэдийн зээлийн ангилал янз бүрийн шалтгаанаар буурсан байдаг. Жишээлвэл эрүүл мэнд, гадаад улсад сар болон түүнээс дээш хугацаагаар зорчих, орон нутагт сүлжээ алслагдмал газар байх, ажиллаж буй байгууллага цалингаа тавихгүй байх гэх мэт асар олон шалтгаан байдаг. Тиймээс иргэдийн зээлжих боломж 6 н жил хязгаарлагдмал болдог тиймээс 6 н сараас 1 жил зээлийн мэдээллийн санд хадгалагддаг байх санал дэвшүүлж байна.

Өргөдөл

Иргэдийн зээлийн ангилал янз бүрийн шалтгаанаар буурсан байдаг. Жишээлвэл эрүүл мэнд, гадаад улсад сар болон түүнээс дээш хугацаагаар зорчих, орон нутагт сүлжээ алслагдмал газар байх, ажиллаж буй байгууллага цалингаа тавихгүй байх гэх мэт асар олон шалтгаан байдаг. Тиймээс иргэдийн зээлжих боломж 6 н жил хязгаарлагдмал болдог тиймээс 6 н сараас 1 жил зээлийн мэдээллийн санд хадгалагддаг байх санал дэвшүүлж байна.

2023.10.21 12:12

2023.11.20 12:12

1. Ажлын хэсэг байгуулах

2,278

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)