УЛСЫН ТӨСВӨӨС ӨМЧИЙН ХЭЛБЭР ХАРГАЛЗАХГҮЙГЭЭР ҮДИЙН ХООЛНЫ ЗАРДАЛ ОЛГОЁ.