Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад төлбөр төлөх боломжгүй иргэдийг ажлын байранд хүсэлтийг харгалзан албадан зуучлах.