ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ БОЛОМЖГҮЙ ИРГЭДИЙГ АЖЛЫН БАЙРАНД ХҮСЭЛТИЙГ ХАРГАЛЗАН АЛБАДАН ЗУУЧЛАХ.

1. Ажлын хэсэг байгуулах

853

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-66480

33,000

Амарбаяр ЖАВХЛАН

2023.10.18 20:05

Тайлбар:
Иргэний шүүхээр шийдвэрлэгдэх гэж удаж Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага дээр тухайн төлбөр төлөгч төлбөрийн чадваргүй, битүүмжлэх хөрөнгөгүй, ажилгүй байдаг тул шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж шийдвэр гүйцэтгэх ажилтан тухайн төлбөр төлөгчид ажил санал болгох ажлыг Хөдөлмөр халамжийн байгууллагад бүртгэлтэй хөдөлмөрийн бирждээрх өндөр цалинтай ажил санал болгох, цалингийн 45 %-ийг төлбөр хүлээн авагчид шилжүүлсэнээр ажлын байраар тогтмол хангагдаж тухайн хууль зөрчигчийг зөв иргэн болгож төлөвшүүлэх замаар учруулсан гэм хор, хохиролыг барагдуулах нөхцөл болно.

Өргөдөл

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулинд төлбөр төлөгч ажлын байргүй, төлбөр төлөх боломжгүй тохиолдолд эсвэл шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын санал болгох ажлыг гүйцэтгэхийг зөвшөөрөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажилтан хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газарт бүртгэлтэй биржүүдээс ажил сонгон гэхээлүүлэх үүрэг бүхий хуулийн заалтыг ШШГТХуулинд тусгаж өгнө үү!

2023.10.19 12:00

2023.11.18 12:00

1. Ажлын хэсэг байгуулах

853

хүн зурсан

33,000

гарын үсэг цуглуулах
Дэмжиж гарын үсэг зурах хугацаа дуусч хаагдсан

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)