НДШ-г татвартай адилтган хүчээр авахыг зогсоох. Даатгалын үйлчилгээний чөлөөт өрсөлдөөнийг бий болгох