Торгууль төлөхгүй байгаа жолооч нараар нийтэд тустай ажил хийлгэх эсвэл торгууль төлөх хугацаа зааж өгөх