Ковидын төсвийн задаргааны сонсголыг өргөн хүрээнд хийх