КОВИДЫН ТӨСВИЙН ЗАДАРГААНЫ СОНСГОЛЫГ ӨРГӨН ХҮРЭЭНД ХИЙХ

2. Хяналт шалгалт явуулах

8,756

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-61594

70,000

Эрдэнэчимэг ЭНХЗОРИГ

2023.10.30 08:44

Тайлбар:
Ковидын үеэр зарцуулсан төсвийн тайлангийн сонсгол болох гэж байгааг иргэдэд хангалттай мэдээлэл өгөөгүй. Хумьсан хүрээнд хийж олон асуудлыг нуун дарагдуулах магадлалтай боллоо.

Өргөдөл

Ковидын төсөвт зарцуулсан олон их наяадын мэдээлэл нийтэд тодорхой бус байгаагийн дээр ковидын үед гаргасан ЭМЯ ны аудитын тайлан, төсвийн зарцуулалт зөрчилтэй байгаа. Үүн дээр үндэслэн ДЭМБ, АХБ, Гадны орнуудын хандив тусламж, Монгол иргэдийн хандив, Улсын төсвийн мөнгө хэрхэн зарцуулагдсаныг иргэдийн төлөөлөл орсон хянаж шалгалт хийх нэн шаардлагатай байна.

2023.11.15 19:24

2023.12.15 19:24

2. Хяналт шалгалт явуулах

8,756

хүн зурсан

70,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)