Монгол Улсын бүх ААН, Төрийн байгууллагууд Нийтийн "00" буюу WC-г үнэ төлбөргүй ажиллуулах тухайах