МОНГОЛ УЛСЫН БҮХ ААН, ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД НИЙТИЙН "00" БУЮУ WC-Г ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

74

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202311-96586

100,000

Шарав БАЯРСАЙХАН

2023.11.16 09:37

Тайлбар:
З этгээд хувь хүмүүс "00" буюу (WC) нийтийн үнэ төлбөргүй бие засах газрыг Ажиллуулах. Үүнд: Олон Нийтийн газар, Гудамж,талбай, Орон нутгийн зам, аялал жуулчлалын бүс нутагт

Өргөдөл

Байгаль орчин, нийтийн эрүүл мэнд, олон нийтийн газар, гудамж талбай, Орон нутгийн зам, аялал жуулчлалын бүс нутагт Нийтийн бие засах газар зайлшгүй шаардлагатай байгаа учраас хуулийн саналыг минь дэмжинэ үү

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

74

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)