Утааг бууруулах зорилгоор гэр хорооллын янданг цөөлж, халаалтын систем сонгосон өрхөд тогны хөнгөлөлт үзүүлэх шаардлагатай