Нийтийн өргөдөл, гомдол шинээр санаачлах
/Нийтийн өргөдөл, гомдол нь өргөдөл санаачлагчид, өргөдлийн агуулга, тухайн асуудлаар гаргуулахыг хүссэн шийдвэр гэсэн 3 үндсэн хэсэгтэй байна. /
Дээрх сонголтоос сонгож дараагийн хуудас руу шилжинэ үү.

Монгол Улсын Их Хурлын Тухай хуулийн 391 дүгээр зүйлд заасны дагуу

  • Тодорхой асуудлаар ажлын хэсэг байгуулах – 33000 иргэн;
  • Байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хяналт шалгалт явуулах – 70000 иргэн;
  • Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах - 100000 иргэн;

Энэхүү мэдээллийг жагсаалтаар харуулах учраас 500 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байх шаардлагатай.

Энэхүү тайлбар нь иргэдийн гарын үсэг цуглуулж дэмжлэг авахад чухал ач холбогдолтой учраас 1000 тэмдэгтэд багтаан хамгийн оновчтой, товч байдлаар бичнэ үү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг харгалзах талбарт оруулах шаардлагатай.

Өргөдлийн агуулгад өөр хоорондоо хамааралгүй хэд хэдэн асуудал тусгахыг хориглох бөгөөд өргөдлийн дагуу авах арга хэмжээг хэтэрхий нарийвчлан зааж өгөх шаардлагагүй. Өргөдлийг дэмжиж гарын үсэг зурах иргэдийн дийлэнх олонхын хувьд чухал ач холбогдолтой байх мэдээллийг 4000 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү.


Зураг нь 4:3 харьцаатай, хэвтээ форматтай, өргөдлийн агуулгатай нийцсэн, зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй зураг байх шаардлагатай

your image

Ашигласан зургын зохиогчийн эрхийн аливаа асуудлыг өргөдөл санаачлагч бүрэн хариуцахыг анхаарна уу


Өргөдөл санаачлагчийн товч мэдээлэл


Таны өргөдлийн харагдах байдал

0

хүн зурсан

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдөл

0

хүн зурсан

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг дэмжиж