ЦАЛИН, ТЭТГЭВРИЙН ЗЭЭЛИЙН САРЫН ХҮҮГ 1% БУЮУ ТҮҮНЭЭС БАГА БАЙЛГАХ, МӨН 1% БУЦААЖ АВДАГ ШИЙДВЭРИЙГ БОЛИУЛАХ

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

221

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах
PN-202310-81421

100,000

Эрдэнэбат БУМАНДЭЛГЭР

2023.10.26 18:30

Тайлбар:
Иргэдийг банкны хүүгийн дарамтаас гаргах.

Өргөдөл

Монгол улсын ажилтай болон тэтгэвжр авдаг иргэд дийлэнх нь зээлтэй бөгөөд банкны хүүнд хамаг мөнгөө өгч байна

2023.11.08 00:25

2023.12.08 00:25

3. Хуулийн төсөл санаачлах талаар санал гаргах

221

хүн зурсан

100,000

гарын үсэг цуглуулах

Өргөдлийг

Гарын үсэг зурах төрөл

Гарын үсэг зурсан иргэдийн тоон мэдээ (Сүүлийн 30 хоногт)